ลงประกาศ ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี
สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ! | ลงประกาศฟรี
หน้าแรก ลงประกาศฟรี หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด สมัครสมาชิก ลงโฆษณา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
ค้นหาอะไร :
Custom Search

หนังสือ ตำรา การศึกษา

 • หนังสือ
 • ตำราเรียน
 • Textbook
 • การ์ตูน
 • นวนิยาย
 • นิตยสาร
 • เรียนต่อ
 • เตรียมสอบ
 • กวดวิชา
 • สอนพิเศษ
 • สอนภาษา
 • อบรม สัมนา
 • สถาบัน
 • อื่นๆ
 • i-dea4u มีบริการ แนะนำ หัวข้อ โปรเจค ปรึกษา โปรเจค ฟรี มีบริกการเอกสาร

 • 100 บาท
 • ดูผ่านมือถือ
  ปริญญานิพนธ์, โปรเจค, หัวข้อโปรเจค, รับทำโปรเจค, ปรึกษาโปรเจค
  • หมายเลข ID : 0019193
  • คุณ : yuttana suekwamsue
  • เบอร์มือถือ : 66809478941
  • เบอร์สำนักงาน : 66809478941
  ลงประกาศโดยคุณ : yuttana suekwamsue
  ที่อยู่ติดต่อ : 17/42 ถนน วงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม 10800
  รายละเอียดประกาศ
  www.i-dea4u.com มีบริการ แนะนำ หัวข้อ โปรเจค ปรึกษา โปรเจค ฟรี มีบริกการเอกสาร ตัวอย่าง โปรเจค รูปเล่มปริญญานิพนธ์ โปรเจค สมบูรณ์ เอกสารนำเสนอ หัวข้อโปรเจค มากกว่า 1000 เรื่อง
  พร้อมกับของแถมไฟล์งาน VB6 VB2005 VB2008 ที่เสร็จแล้วเกือบ 90% สามารถนำไปแก้ไขหรือเอาไปเป็นตัวอย่าง พร้อมกับ วงจรมากกว่า 1000 วงจรรวมทั้งหมดในแผ่นดูรายละเอียดที่ www.i-dea4u.com

  ตัวอย่างรายชื่อโปรเจคบางส่วน


  -การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแนะแนวทางการยึดส่วนปลายของตะปูยึดกระดูกภายใน โดยวิเคราะห์จากภาพเอกซเรย์
  -การใช้เว็บไซต์ห้องสมุดกรมบัญชีกลางของบุคลากรกรมบัญชีกลาง
  -การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ตของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
  -การบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล ORACLE ของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
  -การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบริหารงานให้บริการซ่อมบำรุงและสอบ เทียบมาตรวัดน้ำมัน กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่งในธุรกิจซ่อมบำรุงมาตรวัดน้ำมัน
  -การเปรียบเทียบโปรแกรมตรวจหาการบุกรุกเครือข่ายระหว่างโปรแกรมสนอร์ทและเรียลซีเคียวภายใต้ปัจจัยการโจมตี
  -การพัฒนาบทเรียน e-Learning วิชาการสื่อสารข้อมูล สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  -การพัฒนาบทเรียน e-Learning เรื่องระบบสื่อสารไมโครเวฟวิชาวิศวกรรมไมโครเวฟ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543) วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  -การพัฒนาบทเรียน e-Learning แบบปฏิสัมพันธ์ วิชาการวิเคราะห์ระบบและการออกแบบ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  -การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชาการออกแบบและจัดองค์การโรงพิมพ์
  -การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  -การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียเรื่องสารกึ่งตัวนำ ไดโอด และทรานซิสเตอร์
  -การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเตอร์เน็ต วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กรมอาชีวศึกษา
  -การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเตอร์เน็ตแบบ WBI สำหรับเครือข่าย KMITNBonline วิชาฐานข้อมูลเบื้องต้น หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฏ
  -การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตแบบ WBI สำหรับเครือข่าย KMITNBonline วิชาโครงสร้างข้อมูล
  -การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการประมวลผลข้อมูลและแฟ้มข้อมูล หลักสูตรสถาบันราชภัฏ
  -การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  -การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับการฝึกอบรมบนอินเทอร์เน็ตเรื่อง คอนกรีตเทคโนโลยีสำหรับพนักงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
  -การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิชาหลักการเขียนโปรแกรม
  -การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง กล้วยและการแปรรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  -การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาวิทยาศาสตร์ 2 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  -การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิตบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX 2004 ขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลทั่วไป
  -การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอบบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ Web-based Interactive Multimedia Learning (WIML)
  -การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดียเรื่องโขนวิชาไทยศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการโรงแรม
  -การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อใช้ในการฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001
  -การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยใช้แผนผังทางปัญญาที่ส่งเสริมความคงทนในการเรียน วิชาการสื่อสารมวลชน
  -การพัฒนาบทเรียนบนเว็บด้วยโมเดล FOCCO
  -การพัฒนาบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต โดยใช้รูปแบบของเวิล์ดไวด์เว็บบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  -การพัฒนาบมเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเตอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  -การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศชั้นเรียน โรงเรียนระดับประถมศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  -การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนสุรพินทร์พิทยา จังหวัดสุรินทร์
  -การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดตารางการเรียนการสอนและชั่วโมงสอนพิเศษ กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
  -การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารระบบงานแผนกบริการอุตสาหกรรมกลาง กรณีศึกษา บริษัทเอเชีย แปซิฟิค คอมโพเน้นท์ส จำกัด
  -การพัฒนาระบบสารสนเทศงานประชุม กรณีศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  -การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ทดสอบวิชาการบนระบบเครือข่ายท้องถิ่นของวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
  -การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ เรื่องศิลปะสมัยใหม่ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545
  -การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียเรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิคเบื้องต้น สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  -การพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบการจัดการเรียนการสอน และบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษาวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศ
  -การพัฒนาโปรแกรมการจัดการระบบงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
  -การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการทดสอบดินด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
  -การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเปรียบเทียบสีบนจอคอมพิวเตอร์ กับสีพิมพ์ที่ได้จากเครื่องพิมพ์แบบพ่นน้ำหมึก
  -การพัฒนาโปรแกรมทะเบียนและวัดผลโดยใช้บาร์โค้ด และวิธีบันทึกผลการเรียนแบบไขว้ด้วยวิธีการกำหนดความสำคัญ
  -การพัฒนาโปรแกรมระบบการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตที่มีการสื่อสารแบบ 2 ทาง
  -การพัฒนาโปรแกรมหาความแตกต่างของสีบนจอภาพกับสีที่พิมพ์ออก ผ่านเครื่องพิมพ์สีแบบเลเซอร์
  -การพัมนาระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย เพื่อแจ้งเตือนไฟป่า
  -การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของยูอาร์แอลกับการใช้บริการเว็บแคช
  -การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการลงทะเบียนผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาระบบลงทะเบียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  -การศึกษาการดำเนินงานด้านอินเทอร์เน็ต ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติที่ เข้าร่วมโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย
  -การศึกษาปัญหาการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์กระทรวงมหาดไทยในการบริหารราชการ จังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
  -การศึกษาปัญหาความต้องการการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
  -การศึกษาสภาพข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในสังกัดและในกำกับทบวงมหาวิทยาลัย
  -การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนเรื่องงานเครื่องล่างรถยนต์
  -การสร้างบทเรียนสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์การสอนวิชาระบบการจัดการฐานข้อมูลตามหลักสูตรโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของสถาบันราชภัฎ
  -การสร้างบทเรียนออนไลน์ เรื่อง กระบวนการออกแบบและสร้างแอนิเมชั่น 2 มิติ โดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้
  -การสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การออกแบบหน้าจอเว็บ
  -การสร้างภาพลายน้ำดิจิตอลแบบมองเห็นได้บนแอพพลิเคชันซอฟท์แวร์
  -การสร้างเอกสาร XML จากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  -การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
  -การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย (MMCAI) วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
  -การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย (MMCAI) วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  -การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
  -การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียเรื่อง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
  -การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชาโครงสร้างข้อมูล
  -การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียเรื่อง ภาพสามมิติ วิชาการเขียนภาพฉาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
  -การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมการเรียน เรื่อง ตรรกศาสตร์และพีชคณิตบูลลีน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  -การออกแบบซอฟต์แวร์ตรวจสอบประเมินผลเครือข่าย
  -การออกแบบและพัฒนาบริการค้นหาบริการสำหรับระบบกระจาย
  -การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับธุรกิจการขายสินค้าแบบขายตรง
  -การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการจราจร เพื่อใช้ในการจัดการจราจรของสถานีตำรวจนครบาล
  -การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศอาชญากรรมเพื่อสนับสนุนการสืบสวนในสถานีตำรวจ
  -การออกแบบและพัฒนาส่วนประกอบซอฟต์แวร์ของรูปแบบการออกแบบด้วยจาวาบีน
  -การออกแบบและพัฒนาส่วนประกอบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุสำหรับสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น
  -คอมพิวเตอร์ช่วยการวิเคราะห์หาความเร็วตัดที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการปฏิบัติงานกลึง
  -บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนความรู้เกี่ยวกับประตูและอุปกรณ์ประตูเบื้องต้น บริษัท สยามนวภัณฑ์ จำกัด
  -ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
  -ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศ
  -ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิค กลุ่มสถานศึกษาภาคใต้ กรมอาชีวศึกษา
  -ระบบการค้นหาเพื่อนบนอินเตอร์เน็ต
  -ระบบการจองวิดีโอสอนภาษาอังกฤษผ่านอินเตอร์เน็ต
  -ระบบการจัดการสื่อสารด้วย VolP ภายในองค์กร
  -ระบบการบริการเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  -ระบบการรับส่งข้อมูลเสียงสำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์บนอินเตอร์
  -ระบบการใช้คอมพิวเตอร์มือถือในงานระบบฐานข้อมูลเพื่อควบคุมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
  -ระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช้กล้องวิดีโอผ่านเว็บบราวเซอร์
  -ระบบวิเคราะห์แบนด์วิดท์ของเครือข่ายสำหรับการส่งข้อมูลเสียงบนเครือข่ายไอพี
  -ระบบสารสนเทศการจัดการงานวิชาการ สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์
  -ระบบสารสนเทศข้อมูลภาพยนตร์ร้านวิดีโอบล๊อคบลัสเตอร์
  -ระบบสารสนเทศบริษัท เอส ที เอส อินสตรูเม้นท์ จำกัด
  -ระบบสารสนเทศประทานบัตร
  -ระบบสารสนเทศสำหรับการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
  -ระบบสารสนเทศสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา โรงเรียนวัดพระเงิน (อิสราวิทย์อุปกรณ์)
  -ระบบสารสนเทศเพื่อการค้นหาข้อมูลงานวิจัยโดยใช้รูปแบบมาตรฐานระบบ EAI กรณีศึกษา สำนักหอสมุดกลางและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  -ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสารบรรณ
  -ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานการบิน
  -ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ปัญหาให้กับ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตโดยใช้วิธีการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์
  -ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร กรณีศึกษา ส่วนฝึกอบรม กรมชลประทาน
  -ระบบเช่าวิดีโอผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
  -สภาพและปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ของครูผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  -สำรวจสภาพการจัดหลักสูตรคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนประถมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร
  -องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  -โปรแกรมการใช้งาน MRTG (The Multi Router Traffic Grapher) ผ่านเว็บบราวเซอร์
  -การจำลองน้ำท่วมเนื่องจากเขื่อนปากมูล
  -การทดสอบการกดไม้อัดโดยใช้หัวกดของเครื่องทดสอบวัสดุ
  -การบริหารจัดการเรื่องรับจ้างเกี่ยวนวดข้าวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด
  -การปรับปรุงเครื่องคัดแยกมอดในข้าวสาร
  -การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตถ่านอัดแท่งเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน
  -การพัฒนาเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือกแบบท่อลมดูด
  -การพัฒนาเครื่องสับกาบมะพร้าวเพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้งานและประสิทธิภาพในการผลิต
  -การวิเคราะห์น้ำท่วมฉับพลันที่น้ำตกสายรุ้ง-ไพรสวรรค์
  -การศึกษาขนาดชิ้นมันสำปะหลังที่มีต่อจลนศาสตร์การอบแห้งแบบไหลผ่าน
  -การศึกษาความสัมพันธ์ของการคัดแยกข้าวกล้องออกจากข้าวเปลือกโดยความเร็วเชิงเส้นและมุมเอียงของตะแกรงโยก
  -การศึกษาค่าใช้จ่ายในการรับจ้างเกี่ยวนวด
  -การศึกษาคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของแป้งมันสำปะหลัง
  -การศึกษาชุดเครื่องคัดแยกเมล็ดทานตะวันพันธุ์ไพโอเนียร์จัมโบ้หลังการกะเทาะ
  -การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานจริงในพื้นที่ของเครื่องเกี่ยวนวดข้าว
  -การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบีบอัดน้ำมันจากสบู่ดำ
  -การศึกษาปัจจัยและวิธีการที่มีผลต่อการแกะเมล็ดมะขามออกจากเนื้อ
  -การศึกษาผลของความเร็วรอบที่มีผลต่อการกะเทาะเปลือกเมล็ดสบู่ดำ
  -การศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาที่มีผลต่อการเคลือบเมล็ดพันธุ์
  -การศึกษาและพัฒนาเครื่องคัดขนาดไข่ไก่ด้วยเทคนิค ประมวลผลภาพ
  -การศึกษาและพัฒนาเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือกโดยความเร็วเชิงเส้นและมุมเอียงของตะแกงโยก
  -การศึกษาและออกแบบเครื่องกลไหมทางยืน สำหรับอุตสาหกรรมครัวเรือน
  -การศึกษาและออกแบบเครื่องคัดแยกมอดในข้าวสาร
  -การศึกษาและออกแบบเครื่องผลิตก้อนเชื้อเห็ด
  -การศึกษาอุปกรณ์สำหรับควบคุมวัชพืชโดยใช้ความร้อน
  -การออกแบบและทดสอบเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันพันธุ์ไพโอเนียร์จัมโบ้
  -การออกแบบและทดสอบเครื่องฝานเปลือกด้านข้างของมะพร้าวน้ำหอมอ่อน
  -การออกแบบและสร้างเครื่องให้อาหารไก่
  -การคัดขนาดไข่ไก่โดยเทคนิคประมวลผลภาพ
  -การใช้ PLC ควบคุมอุณหภูมิในไซโล
  -การทดสอบเครื่องสลัดน้ำผึ้ง
  -การประเมินความต้องการน้ำของข้าวในนาน้ำฝน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  -การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ของความเข้มฝน
  -การพัฒนาเครื่องขัดผิวอ้อย
  -การพัฒนาเครื่องคัดขนาดปลาดุก
  -การพัฒนาวิธีการผลิตไขผึ้งโดยการนึ่งด้วยไอน้ำ
  -การศึกษาการกะเทาะเมล็ดทานตะวันโดยใช้แรงเหวี่ยง
  -การศึกษาการคัดแยกเมล็ดทานตะวันและวัสดุที่ไม่ใช่เมล็ดโดยใช้ชุดคัดแยก
  -การศึกษาการลดขนาดยางก้อนจับตัว
  -การศึกษาการอบยางพาราแผ่นสำหรับเกษตรกร
  -การศึกษาความต้องการน้ำของข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์สุวรรณ
  -การศึกษาเครื่องฝานมันสำปะหลังแบบใบมีดหมุนเหวี่ยงสำหรับผลิตมันเส้น
  -การศึกษาและพัฒนาถ่านอัดแท่งจากวัสดุเกษตรเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมครัวเรือน
  -การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์ลำเลียงมันำปะหลังภายหลังการขุด
  -การศึกษาวิธีการพยากรณ์น้ำท่วมจากปริมาณฝน
  -การสร้างและทดสอบเครื่องผ่าก้านผักตบชวา
  -โคมไฟเต้นระบำ (Dancing Light)
  -ระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ (Material Requirement Planning)
  -Microcat
  -หุ่นยนตร์อัตโนมัติ (Micromouse)
  -การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ร่วมกันทางด้านฟิสิกส์ (Physic K-Bean)
  -ศึกษาพฤติกรรมไร้ระเบียบในระบบพลวัต (The Chaotic Motion of Dynamical Systems)
  -การขึ้นรูปโครงสร้าง 3 มิติ โดยใช้ภาพถ่าย 2 มิติ
  -การเขียนโปรแกรมนับเซลล์เม็ดเลือด
  -การจัดการจราจรเพื่อเพิ่มคุณภาพของการให้บริการ
  -การจำลองการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผ่านมือถือโดยการใช้เทคโนโลยี Bluetooth
  -การจำลองทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเชิงปฎิบัติ
  -การจำลองไมโครโปรเซสเซอร์ DLX แบบไม่ใช้สัญญาณนาฬิกา
  -การใช้พีซีคลัสเตอร์ในการคำนวณทางเคมี
  -การใช้สนามกระแส Eddy หมุนในการตรวจสอบความไม่สม่ำเสมอของผิวโลหะ
  -การ์ดแปลงสัญญาณแอนะล็อกและดิจิตอล
  -การทดสอบเจาะระบบกรณีศึกษาระบบเครือข่าย
  -การประเมินประสิทธิภาพของแผนควบคุมความผิดพลาดสำหรับระบบสื่อสารข้อมูล
  -การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบจำแนกโดยคลื่นความถี่วิทยุ(RFID) สำหรับงานวิ่งมาราธอนขอนแก่นนานาชาติ
  -การปรับปรุงระบบด้วยเอพีทีแบบเพียร์ทูเพียร์
  -การพัฒนาเกม 3 มิติ ด้วยชุดพัฒนาเกมไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เอ็นเอ เกมส์ สตูดิโอ
  -การพัฒนาซอฟแวร์ เพื่อจำลองคิวเดี่ยว
  -การพัฒนาซอฟแวร์ เพื่อช่วยออกแบบระบบเครือข่าย
  -การพัฒนาซอฟแวร์ เพื่อวัดพฤติกรรมของคิวบนอุปกรณ์เครือข่าย
  -การพัฒนาซอฟแวร์ประยุกต์บน Pocket PC สำหรับสำนักทะเบียน
  -การพัฒนาตัวช่วยประมวลผลข้อมูลบน FPGA โดยส่งผ่านข้อมูลแบบ DMA
  -การพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือสำหรับธุรกิจหนังสือ
  -การพัฒนาไมโครโปรเซสเซอร์บน FPGA
  -การพัฒนาระบบการบริหารการฝึกอบรมของศูนย์ คอมพิวเตอร์ และการจัดการเขตพื้นที่ในการให้บริการ การเรียนรู้ด้วยตนเอง
  -การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องตัดโฟม
  -การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องหยอดเหรียญสำหรับเพิ่มสิทธิในการพิมพ์
  -การพัฒนาระบบเครื่องมือวัดสำหรับเครื่องบินบังคับวิทยุ
  -การพัฒนาระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์
  -การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้
  -การพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์คอมพิวเตอร์
  -การพัฒนาระบบสินค้าคงคลังสำหรับโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลาง
  -การพัฒนาและใช้งานของไลบรารีการกระทำแบบราสเตอร์
  -การเรียนรู้ร่วมกันผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิกส์
  -การวัดประสิทธิภาพการให้บริการสำหรับ Server
  -การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นบนระบบโทรศัพท์มือถือ
  -การศึกษาประสิทธิภาพของ CODECs ที่ใช้งานในเครือข่าย IPv6
  -การส่งผ่านข้อมูลบนระบบเครือข่ายแบบ ad hoc
  -การสนับสนุนภาษาไทยสำหรับโปรแกรมกรองเมล์
  -แขนกล
  -ความน่าจะเป็นของการสูญเสียแพ็คเกจในแพ็คเกจสวิทซ์ความเร็วสูงที่ใช้หน่วยความจำร่วม
  -คาราโอเกะแบบเรียลลิตี้
  -คีย์บอร์ดสำหรับฝึกการบริหารนิ้วคนพิการ
  -เครื่องดักจับข้อมูลบนเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย
  -เครื่องบริการจำนวนเฉพาะ
  -เครื่องบริการแยกตัวประกอบ
  -เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา
  -เครื่องแปลและช่วยสอนภาษามือ
  -เครื่องมือวัดการตอบสนองความถี่และอิมพีแดนซ์ขาออกของเครื่องขยายเสียง
  -เครื่องมือวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ
  -เครื่องแสกนวัตถุสามมิติด้วยเลเซอร์
  -เครื่องแสดงผล 3 มิติ
  -เครื่องแสดงภาพ 3 มิติ
  -เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก
  -ซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์อย่างง่าย
  -ซอฟต์แวร์จำลองเพื่อวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการ และตรวจวัดความผิดปกติในเครือข่ายไร้สาย
  -ซอฟต์แวร์บริหารจัดการร้านขายยา
  -ตรวจสอบสภาพการจราจรผ่านมือถือ
  -ที่ปรึกษาวัยรุ่นอัจฉริยะด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ
  -ปากกาวัดระยะทางแผนที่
  -ป้ายอักษรวิ่งสำหรับใช้งานภายนอกอาคาร
  -โปรแกรมเกมกระบี่-กระบอง
  -โปรแกรมแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์
  -โปรแกรมควบคุมระบบเอกสาร
  -โปรแกรมคำนวณยาสำหรับเด็กบนเครื่องพีดีเอ
  -โปรแกรมจำลองระบบเครือข่ายโดยใช้การประมวลผลแบบขนาน
  -โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับร้านอะไหล่บนระบบเครือข่าย
  -โปรแกรมนำเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
  -โปรแกรมบราวเซอร์บนโทรศัพท์มือถือ
  -โปรแกรมระบบงานเอกสารภายในภาควิชา
  -โปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์
  -โปรแกรมสแกนใบหน้า
  -โปรแกรมส่ง SMS MMS ระหว่างมือถือและ PC
  -โปรแกรมสร้างฟอร์มเอกสาร
  -โปรแกรมสำหรับส่งข้อความเข้ากลุ่มของมือถือผ่านเว็บเซอร์วิส
  -โปรแกรมแสดงประวัติการแก้ไขแฟ้มเอกสาร
  -โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียบรถ
  -พัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อจำลองรูปต้นไม้แบบทอดข้าม
  -พัฒนาระบบการจัดการสนเทศวิเทศสัมพันธ์
  -มิเตอร์ดิจิตอลวัดกำลังงานและพลังงานไฟฟ้าสำหรับแหล่งกำเนิดพลังงานขนาดเล็ก
  -เมาส์ไร้สาย ไม่มีแบตตารี่
  -ระบบการจัดการสำหรับธุรกิจหล่อโลหะ
  -ระบบการบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  -ระบบแขนกลควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
  -ระบบคัดแยกขนาดของวัตถุแบบเวลาจริง
  -ระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายในโรงงานอุตสาหกรรม
  -ระบบเครือข่ายเสมือนส่วนบุคคลผ่านโปรโตคอล HTTP อย่างง่าย
  -ระบบเครื่องวัดการตอบสนองทางความถี่และอิมพีแดนซ์ขาออกของเครื่องขยายเสียง
  -ระบบจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี RFID
  -ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ลายนึ้วมือ
  -ระบบชำระค่าบริการด้วยบัตรเงินสด
  -ระบบตรวจสอบคลังสินค้าเครื่องประดับทองรูปพรรณและเพชรพลอยโดยใช้เทคโนโลยีการจำแนกด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
  -ระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อแจ้งผลการเรียนของนักศึกษา
  -ระบบติดตามตำแหน่งวัตถุ
  -ระบบติดตามวัถตุเป้าหมาย
  -ระบบทะเบียนเว็บเซอร์วิสสาธารณะแห่งประเทศไทย
  -ระบบบริการการแจ้งเตือนข่าวใหม่
  -ระบบบริการแนะนำเส้นทาง
  -ระบบบริหารคลีนิก
  -ระบบเฝ้าระวังโรคระบาด
  -ระบบวางแผนการพัฒนาการใช้ดิน
  -ระบบวิเคราะห์ภาพถ่ายอะกาโรสเจล
  -ระบบศูนย์กลางการบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับวิสาหกิจ
  -ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านระบาด
  -ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สารเคมี เพื่อการจัดการและวางแผน
  -ระบบแสดงผลสำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ในสามมิติ
  -เว็บ 2.0 ซอฟต์แวร์เพื่อบริการช่วยเหลือและสนับสนุนลูกค้า
  -เว็บเซอร์วิสบริการถ่ายโอนข้อมูลในระบบกริด
  -เว็บเซอร์วิสเรียกง่าย
  -แว่นตา 3 มิติ
  -สถานีวัดปริมาณน้ำฝนทางไกลแบบอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
  -หุ่นเชิด 3 มิติ
  -อักษรเบรลล์เชิงกล
  -อุปกรณ์วัดความเร่งราคาประหยัด
  -การศึกษาผลของสภาวะการผสมและองค์ประกอบต่อการกระจายตัว
  -การชุบเคลือบพริกด้วยไคติน-ไคโตซานจากเปลือกกุ้ง
  -การใช้ Cooling Tower กับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
  -การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจำลองมลสารที่ปล่อย
  -การใช้โอโซนในการกำจัดสีของน้ำเสียในกระบวนการฟอกย้อม
  -การทดลองปรับสภาพน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
  -การทดลองผลิตน้ำมันไฮดรอลิกจากน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว
  -การทดสอบสมรรถนะของเตาก๊าซซิไฟเออร์ชนิดไหลแบบกลับทางที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง
  -การทำกลีเซอรอลจากผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์
  -การทำน้ำมันใสจากน้ำมันปาล็ม น้ำมันมะพร้าวและน้ำมันปิโตรเลียม
  -การทำปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชั่นของน้ำยางพาราโดยตัวเร่งปฏิกิริยาออสเมียม
  -การทำระบบการเปลี่ยนถ่ายน้ำและการผสมสารในเครื่องล้างชิ้นงาน ให้เป็นระบบอัตโนมัติ
  -การนำหลักการพื้นฐานของเครื่องเสตอริงมาใช้เพื่อเป็นทางเลือกในการทดแทนพลังงาน
  -การบ่มแบบเร่ง
  -การประหยัดพลังงานด้วยการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่
  -การประหยัดพลังงานโดยการออกแบบ Cooling Pad ของเครื่องทำน้ำเย็น
  -การประหยัดพลังงานโดยใช้คูลลิ่งแพดที่คอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
  -การประหยัดพลังงานในหม้อก๋วยเตี๋ยวโดยใช้เซรามิคไฟเบอร์
  -การปรับปรุงการทำงานเครื่องตรวจนับจำนวนอนุภาค
  -การปรับปรุงเศษดินปั้นเหลือใช้จากการทำผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโถ
  -การเปลี่ยนพลาสติกและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงเหลว
  -การเปลี่ยนเอทานอลเป็นอะซิตัลดีไฮล์ด้วยปฏิกิริยาการขจัดไฮโดรเจน
  -การผลิตซิลิกาเจลจากขี้เถ้าชานอ้อย
  -การผลิตซีโอไลต์ชนิด Linde type A จากขี้เถ้าชานอ้อย
  -การผลิตถ่านกัมมันต์จากถ่านหินชนิดแอนทราไซท์และซับบิทูมินัส
  -การผลิตถ่านกัมมันต์จากถ่านหินเวียดนาม
  -การผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลาปาล์มโดยใช้เครื่องอัดรีดแบบเกลียวอัด
  -การผลิตน้ำจากอากาศ
  -การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดฝ้าย
  -การผลิตยางรีเคลมโดยวิธีดีวัลคาไนเซซั่น
  -การผลิตเอทานอลจากเปลือกและแกนสับปะรด โดยการหมักแบบกะ
  -การผลิตเอธานอล ความบริสุทธิ์สูง98% โดยระบบการกลั่น
  -การผลิตแอลกอฮอล์โดยการหมักจากน้ำอ้อย
  -การพัฒนาเครื่องอบสมุนไพร
  -การพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องร่อนดิน
  -การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
  -การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคำนวณการกลั่น
  -การพัฒนาหัวอัดจารบีของวาล์ว
  -การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการปั้นเม็ดของปุ๋ยชีวภาพ
  -การเพิ่มประสิทธิภาพชิ้นงานเรซิน
  -การเพิ่มเวลาเก็บกักความร้อนในเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์โดยการ
  -การลดเวลาในการเปลี่ยนน้ำ DI ที่เครื่องล้างชิ้นส่วน HGA
  -การศึกษาการทำน้ำส้มสายชูจากเปลือกและแกนสับประรด
  -การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักเปลือกสับปะรด
  -การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ในเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่อัตราเร็วรอบปานกลางถึงสูง
  -การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ดีเซล ที่อัตราเร็วรอบปานกลางถึงสูง
  -การศึกษาขั้นทดลองของโรงตากแห้งสำหรับเมล็ดข้าวโพด
  -การศึกษาความชื้นสัมพันธ์ของเครื่องอบสมุนไพร
  -การศึกษาคุณสมบัติและการนำไปใช้ประโยชน์ของขวดน้ำเกลือ
  -การศึกษาจลนศาสตร์การบดย่อยดินสำหรับผลิตเซรามิกในหม้อบดแบบ Ball Mills ขนาดทดลอง
  -การศึกษาวัสดุน้ำหนักเบา เพื่อใช่ทดแทนหินในการผสมคอนกรีต
  -การศึกษาออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย
  -การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยต่างๆในการลอกสีชนิด Powder Coating
  -การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและความดันต่อคุณสมบัติต่างๆของพริกที่อบด้วยระบบสุญญากาศ
  -การสกัดโซเดียมไฮดรอกไซด์ออกจากน้ำมันไบโอดีเซล
  -การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชที่ให้กลั่นหอมด้วยไอน้ำ
  -การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรด้วยไอน้ำ
  -การสกัดสาร Citronellol จากดอกกุหลาบและสาร Linalool จากดอกจำปี ด้วยวิธีคาร์บอนไดออกไซด์วิกฤตยิ่งยวด
  -การสกัดสารแคพไซซินจากพริกโดยคาร์บอนไดออกไซด์เหนือวิกฤต
  -การสกัดสารจากมะเขือเทศ
  -การสกัดสารเดอร์คูมินจากขมิ้น
  -การสกัดสารโพรแอนโธไซยานิดินส์จากเมล็ดองุ่นด้วยคาร์บอนไดออกไซด์วิกฤตยิ่งยวด
  -การสกัดอโลอินจากว่านหางจรเข้
  -การสกัดเอทานอลจากการหมักกากน้ำตาล
  -การสร้าง Ball ขนาดใหญ่และการทดสอบเปรียบเทียบการบดกับ Ball ขนาดเล็ก
  -การสังเคราะห์ไดเอธิลอีเทอร์จากเอทานอล
  -การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ
  -การอบแห้งกล้วยด้วยเครื่องอบแห้งสูบความร้อนสุญญากาศ
  -การอบแห้งลำไยและกระชายดำในสภาวะสุญญากาศ
  -การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่
  -การออกแบบ-สร้าง อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนแบบท่อสำหรับห้องปฏิบัติการ
  -ข้าวเคลือบสมุนไพร
  -เครื่องกลั่นเหล้าสาโท
  -เครื่องอบผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
  -เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับปั๊มความร้อน
  -น้ำมันไบโอดีเซลจากไขมันสัตว์
  -น้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว
  -ปฏิกิริยาออกซิเดชันแบบเปียกของฟีนอลโดยใช้คาร์บอนกัมมันต์
  -ผลกระทบจากกาวอีพอกซีที่มีผลต่อกระบวนการ HGA
  -พลังงานทางเลือกจากกังหันลมแนวตั้ง
  -พลังงานทางเลือกใหม่ของแบตเตอรีชีวภาพจากกล้วย
  -วัสดุคอมโพสิตจากเส้นใยธรรมชาติ
  -ศึกษาและพัฒนาการผลิตเอทานอล จากฟางข้าว
  -อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
  -อุปกรณ์เพื่อการประหยัดน้ำมันแก๊สโซลีน
  -A Numerical Study of Jet Condenser
  -A Parametric Study of Flour Cyclone
  -การศึกษาผลกระทบของระยะห่างระหว่างชิปสองตัวต่อการถ่ายโอนความร้อนแบบคอนจูเกต (Effect of Conjugate Heat Transfer on two Inline Electronic Chips Mounted on PCB Board)
  -การวิเคราะห์หาค่าความถี่ของ Cantilevered plate
  -การวิเคราะห์แหนบสปริงโดยการทดลองและระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ Stress evaluation of composite materials by Finite element Method
  -การควบคุมเหมาะสมที่สุดของระบบถ่ายทอดกำลังอุทกสถิตอัตราทดแปรผันต่อเนื่อง
  -การคำนวณหาตำแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
  -การคำนวณอายุใช้งานของสปริงแหนบ ภายใต้การรับแรงแบบพลศาสตร์โดยระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
  -การใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์ในชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
  -การใช้ระบบ Variable Speed Drive กับ Condenser Pump โรงไฟฟ้าน้ำพอง
  -การซ่อมแซมกระดูกมือด้วยวิธีประมวลผลภาพ
  -การ
  ประกาศอื่นๆ ของผู้ขาย
 • หลักสูตร ROBOTICS FOR COST REDUCTION (SI Warrior)
  id: 0033377 | name id : 13912 | 41 views
 • 2019-05-16 10:27:45
 • พื้นที่โฆษณา
  สนใจตำแหน่งนี้ 087-8872192
  หน้าแรก | หมวดหมู่สินค้า | ลงประกาศฟรี | ลงโฆษณา | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา
  bots SEO ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Google เมื่อวันที่ 17 มิถุยายน 2562 เวลา 04.18 น. ลงประกาศขายบ้านฟรี เกมส์ ลงประกาศ ฟรีโฆษณา
  สงวนสิขสิทธิ์ © 2553 โพสต์ฟรีSEO|โพสต์ฟรี | free SEO | PostfreeSEO.com